Het tarief van een consult is € 65,- en duurt ongeveer een uur. Het eerste consult duurt 1 ½ uur en kost € 80,- . Indien een kort consult van toepassing is wordt € 40,– euro (40 minuten) of € 30,– euro (30 minuten) berekend.

Vergoeding: de behandeling wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Omdat de vergoeding in de aanvullende verzekering is opgenomen, gaan de kosten niet van uw eigen bijdrage af. Klik op http://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/acupunctuur  om het overzicht van mogelijke vergoedingen van zorgverzekeraars m.b.t. acupunctuur te raadplegen. Controleer bij uw verzekeraar of u in aanmerking komt voor vergoeding!

Uw privacy: voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik  doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
● om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
● voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
● voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing;
● een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op uw zorgnota staan alleen de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
● uw naam, adres en woonplaats
● uw klantnummer en/of uw geboortedatum
● de datum van de behandeling
● een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘acupunctuurconsult’